head


HOME หมู่ 3 ถ. ดอนหวายนาไร่ใหญ่ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

จัดอันดับสอบโอเน็ตโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สพม.29 และจังหวัดอำนาจเจริญ

 
image
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์  ภาพรวมระดับ สพม.29)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ภาพรวมระดับ สพม.29)
ม.3 
ภาพรวม สพม.29
ม.6
ภาพรวม สพม.29
ม.3 
ภาพรวมจังหวัด
ม.6 
ภาพรวมจังหวัด
สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม3-57สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม6-57O-NET-57-ม.3-ภาพรวม อำนาจเจริญสรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม6-57(เรียงเฉพาะในอำนาจเจริญ)

 50 อันดับแรกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนสอบโอเน็ตได้คะแนน สูงสุด..... 

นายวิเชียร เกตุสิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แจ้งผลการแก้ไขความผิดพลาดในการจัดอันดับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่นักเรียนสอบได้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต สูงสุด 50 อันดับแรก จากจำนวนทั้งสิ้น 2,875 โรงเรียน ทั้งที่เป็นคะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวิชา และคะแนนเฉลี่ยเป็นรายวิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ การจัดอันดับนี้ไม่รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบน้อยกว่า 10 คน
*โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวิชาสูงสุด 50 อันดับแรก*
1.มหิดลวิทยานุสรณ์ 376.91
2.เตรียมอุดมศึกษา 355.53
3.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 322.66
4.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 313.28
5.มาแตร์เดอีวิทยาลัย 308.29
6.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 305.68
7.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 305.48
8.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 304.08
9.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 303.48
10.จิตรลดา 299.14
11.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 295.73
12.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 295.55
13.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 293.35
14.ราชินี 293.07
15.ราชินีบน 292.76
16.ธิดานุเคราะห์ 292.50
17.บูรณะรำลึก 291.73
18.เซนต์คาเบรียล 289.60
19.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 284.94
20.อัสสัมชัญคอนแวนต์ 284.75
21.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 284.39
22.เขมะสิริอนุสสรณ์ 280.80
23.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 280.25
24.สตรีวิทยา 279.57
25.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 275.85
26.อำนวยศิลป์ 275.19
27.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 273.20
28.อมาตยกุล 270.40
29.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 269.37
30.เตรียมทหาร 269.21
31.รุ่งอรุณ 268.76
32.สหศึกษา 266.12
33.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 266.07
34.เซนต์ดอมินิก 264.50
35.สวนกุหลาบวิทยาลัย 264.30
36.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 263.37
37.สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 263.24
38.วัฒนาวิทยาลัย 262.85
39.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 262.47
40.แสงทองวิทยา 261.93
41.หาดใหญ่วิทยาลัย 261.69
42.นาคประสิทธิ์ 261.22
43.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 259.99
44.ศึกษานารี 258.26
45.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 258.25
46.สามเสนวิทยาลัย 257.77
47.อัสสัมชัญธนบุรี 254.92
48.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 254.16
49.หอวัง 253.92
50.เซนต์โยเซฟบางนา 253.85
*โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยสูงสุด 50 อันดับแรก*
1.เตรียมอุดมศึกษา 76.58
2.มหิดลวิทยานุสรณ์ 74.20
3.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 73.62
4.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 72.48
5.มาแตร์เดอีวิทยาลัย 71.88
6.ราชินีบน 71.29
7.ธิดานุเคราะห์ 71.09
8.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 70.82
9.ราชินี 70.74
10.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 70.33
11.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 70.25
12.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 70.23
13.จิตรลดา 70.08
14.เขมะสิริอนุสสรณ์ 69.59
15.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 69.52
16.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 69.27
17.อัสสัมชัญคอนแวนต์ 69.20
18.บูรณะรำลึก 69.13
19.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 68.84
20.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 68.26
21.สตรีวิทยา 68.05
22.ศึกษานารี 67.94
23.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 67.58
24.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 67.38
25.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 66.96
26.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 66.80
27.สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 66.78
28.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 66.52
29.รุ่งอรุณ 66.46
30.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 66.29
31.เซนต์โยเซฟบางนา 66.12
32.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 65.95
33.วัฒนาวิทยาลัย 65.95
34.หาดใหญ่วิทยาลัย 65.92
35.นาคประสิทธิ์ 65.81
36.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 65.56
37.เฉลิมขวัญสตรี 65.38
38.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 65.17
39.พระหฤทัยเชียงใหม่ 65.03
40.อมาตยกุล 65.00
41.สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ 64.99
42.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 64.59
43.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 64.45
44.สตรีวัดมหาพฤฒาราม 64.43
45.แสงทองวิทยา 64.38
46.เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช 64.25
47.เซนต์คาเบรียล 64.20
48.สตรีวัดระฆัง 63.97
49.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 63.95
50.อำนวยศิลป์ 63.92
*โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษาสูงสุด 50 อันดับแรก*
1.เตรียมอุดมศึกษา 71.23
2.มหิดลวิทยานุสรณ์ 71.12
3.สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม 66.54
4.ธิดานุเคราะห์ 66.01
5.ราชินี 65.76
6.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 65.24
7.มาแตร์เดอีวิทยาลัย 64.48
8.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 64.33
9.ราชินีบน 64.30
10.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 63.89
11.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 63.73
12.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 63.41
13.เขมะสิริอนุสสรณ์ 63.28
14.จิตรลดา 63.09
15.อัสสัมชัญคอนแวนต์ 62.78
16.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 62.59
17.สตรีวิทยา 62.42
18.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 62.41
19.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 61.33
20.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 61.16
21.บูรณะรำลึก 60.78
22.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60.46
23.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 60.20
24.เซนต์คาเบรียล 59.91
25.หาดใหญ่วิทยาลัย 58.91
26.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58.65
27.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 58.23
28.พระหฤทัยเชียงใหม่ 58.06
29.รุ่งอรุณ 57.75
30.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 57.74
31.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 57.71
32.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 57.71
33.ศึกษานารี 57.55
34.สวนกุหลาบวิทยาลัย 57.53
35.สามเสนวิทยาลัย 57.52
36.เฉลิมขวัญสตรี 57.33
37.วัฒนาวิทยาลัย 57.30
38.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 57.28
39.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 57.27
40.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร 57.23
41.สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 57.15
42.ชลประทานวิทยา 56.85
43.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 56.77
44.สตรีวัดระฆัง 56.71
45.สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ 56.54
46.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 56.53
47.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 56.32
48.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 56.29
49.หอวัง 56.24
50.เตรียมอุดมศึกษา 56.11
*โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 50 อันดับแรก*
1.เตรียมอุดมศึกษา 68.77
2.มาแตร์เดอีวิทยาลัย 65.63
3.มหิดลวิทยานุสรณ์ 63.82
4.จิตรลดา 60.86
5.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 59.99
6.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 58.80
7.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 58.35
8.ราชินีบน 58.14
9.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 57.72
10.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 56.83
11.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 55.99
12.วัฒนาวิทยาลัย 55.51
13.อัสสัมชัญคอนแวนต์ 55.49
14.อำนวยศิลป์ 55.46
15.รุ่งอรุณ 54.48
16.ราชินี 54.14
17.เซนต์คาเบรียล 54.13
18.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 53.36
19.อมาตยกุล 53.00
20.สารสาสน์เอกตรา 52.79
21.เซนต์ดอมินิก 52.50
22.ธิดานุเคราะห์ 52.49
23.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 52.19
24.สารสาสน์วิเทศศึกษา 51.93
25.เขมะสิริอนุสสรณ์ 51.22
26.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 50.47
27.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 50.46
28.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 49.79
29.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 49.72
30.สตรีวิทยา 49.60
31.บูรณะรำลึก 49.31
32.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 49.25
33.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 48.43
34.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 48.29
35.ขอนแก่นวิเทศศึกษา 48.20
36.สหศึกษา 47.77
37.อัสสัมชัญ 47.54
38.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 47.44
39.อัสสัมชัญธนบุรี 47.17
40.บรินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 46.94
41.สามเสนวิทยาลัย 46.50
42.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 46.46
43.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 46.31
44.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 46.06
45.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 46.00
46.พระมารดานิจจานุเคราะห์ 45.73
47.เซนต์โยเซฟบางนา 45.53
48.สวนกุหลาบวิทยาลัย 4541
49.สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 45.27
50.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 44.68
*โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด 50 อันดับแรก*
1.มหิดลวิทยานุสรณ์ 87.12
2.เตรียมอุดมศึกษา 70.04
3.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 65.94
4.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 63.68
5.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 61.01
6.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 58.44
7.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 58.08
8.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 56.92
9.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 56.21
10.เตรียมทหาร 54.56
11.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 53.78
12.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 52.73
13.บูรณะรำลึก 52.10
14.มาแตร์เดอีวิทยาลัย 51.74
15.เซนต์คาเบรียล 51.13
16.ธิดานุเคราะห์ 49.99
17.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 49.42
18.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 49.28
19.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 49.23
20.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 49.22
21.ราชินี 48.94
22.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48.84
23.เขมะสิริอนุสสรณ์ 48.82
24.อมาตยกุล 48.45
25.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 48.20
26.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 47.91
27.จิตรลดา 47.88
28.อำนวยศิลป์ 47.72
29.สหศึกษา 47.56
30.นาคประสิทธิ์ 46.64
31.แสงทองวิทยา 46.49
32.ราชินีบน 46.40
33.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 46.39
34.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 46.12
35.สตรีวิทยา 46.11
36.สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 45.84
37.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 45.65
38.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 45.57
39.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 45.27
40.เซนต์ดอมินิก 45.00
41.สวนกุหลาบวิทยาลัย 44.89
42.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 44.85
43.พระหฤทัยเชียงใหม่ 44.32
44.ดาราวิทยาลัย 44.28
45.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 43.92
46.หาดใหญ่วิทยาลัย 43.86
47.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 43.84
48.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43.72
49.ชลประทานวิทยา 43.56
50.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 43.54
*โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด 50 อันดับแรก*
1.มหิดลวิทยานุสรณ์ 80.65
2.เตรียมอุดมศึกษา 68.91
3.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 67.76
4.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 62.95
5.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62.53
6.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 60.85
7.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 59.52
8.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 58.24
9.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 58.00
10.เตรียมทหาร 57.94
11.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 57.41
12.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 55.81
13.บูรณะรำลึก 55.59
14.มาแตร์เดอีวิทยาลัย 55.27
15.เซนต์คาเบรียล 55.15
16.ธิดานุเคราะห์ 55.03
17.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 54.88
18.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 54.51
19.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 54.17
20.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 53.75
21.ราชินี 53.59
22.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 53.52
23.เขมะสิริอนุสสรณ์ 53.39
24.อมาตยกุล 53.09
25.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 53.06
26.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 52.91
27.จิตรลดา 52.38
28.อำนวยศิลป์ 52.07
29.สหศึกษา 51.66
30.นาคประสิทธิ์ 51.60
31.แสงทองวิทยา 51.51
32.ราชินีบน 51.31
33.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 51.00
34.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 50.73
35.สตรีวิทยา 50.68
36.สาธิต "พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 50.57
37.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 50.42
38.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 50.42
39.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 50.32
40.เซนต์ดอมินิก 50.28
41.สวนกุหลาบวิทยาลัย 50.05
42.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 49.92
43.พระหฤทัยเชียงใหม่ 49.46
44.ดาราวิทยาลัย 49.42
45.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 49.05
46.หาดใหญ่วิทยาลัย 48.85
47.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 48.84
48.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 48.81
49.ชลประทานวิทยา 48.70
50.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 48.52
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/290674
News Social Network

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด »

จัดซื้อจัดจ้างภายใน

กำลังรอข้อมูลใหม่นะคะ..

ข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งโรงเรียน จากกลุ่มงาน สพม.29

ss

ข่าวการศึกษา


รวมแหล่งเรียนรู้ เตรียม AEC

image เตรียมสอบ O NET

O- NET คืออะไร

ข้อสอบ O NET ย้อนหลัง

ภาษาอังกฤษออนไลน์

ข้อสอบ ป.6 ,ม.3,ม.6

ข้อสอบ พร้อมเฉลย

เตรียมสอบNT

แนวข้อสอบ NT ป.๓

คลังข้อสอบNT ป.๖

คณิตศาสตร์ ตามตัวชี้วัด ป.๓

ข้อสอบ ป.๓

ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด

เว็บขยันทำข้อสอบ

ตัวประกอบ ห.ร.มและค.ร.น

เฉลยข้อสอบ O NET

รวมข้อสอบ O NET

ข้อสอบ online ป.1-6

รวมข้อสอบ O NET

แนวข้อสอบ O-NET เฉลย

เตรียมสอบ O -NET ป.6 ม.3

เตรียมสอบPre-O net

คลังข้อสอบ

ทดสอบความรู้
image เรียนรู้งานวิจัย

ตัวอย่างงงานวิจัย

การหาIOC,E1,E2

การหาคุณภาพแบบทดสอบ

ตัวอย่างการหาค่าIOC

หลักการวัดและประเมินผล

VCDการหาค่าจำแนก

imageประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูล ๑๐ ประเทศในอาเซียน

ท่องเที่ยวประเทศพม่า

ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

ท่องเที่ยวประเทศลาว

ท่องเที่ยวประเทศสิงค์โปร์

ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย

ท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย

ท่องเที่ยวประเทศบรูไน

ท่องเที่ยวประเทศเขมร

ท่องเที่ยวประเทศฟิลิปฟินส์

ท่องเที่ยวประเทศไทย

image อาเซียนน่ารู้

รู้จัก10ประเทศแบบย่อ

น่ารู้อาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมาชิกอาเซียน

ดอกไม้ในอาเซียน

ภาพดอกไม้ในอาเซียน

ภาพดอกไม้ในอาเซียน

ชุดประจำชาติในอาเซียน

ชุดประจำชาติในอาเซียน

ประเทศไทยกับอาเซียน

แผนการเรียนรู้อาเซียน

พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซัยน

ภาพวาดเกี่ยวกับอาเซียน

ภาพการ์ตูนชุดอาเซียน

ภาพดอกไม้ประจำชาติ

ภาพแหล่งท่องเที่ยว

คนเก่งเล่านิทาน

image เรียนรู้ภาษา

ภาษาจีน

ศูนย์จีนศึกษา

ศูนย์ลาวศึกษา

ศูนย์เวียดนามศึกษา

ศูนย์ภาษา

มหาวิทยาลัยคุนหมิง

ภาษาเขมร

เรียนรู้ภาษาลาว

เรียนรู้ภาษาลาวพื้นฐาน

เรียนรู้ภาษาลาววันละคำ

image เว็บข้อสอบ

ติวสอบ กพ.

คลังข้อสอบEN คณิต

คลังข้อสอบEN คณิต๑

สูตรลัดคำนวณมุม

แนวข้อสอบ กพ

สอบครูธุรการ

ดาวน์โหลดข้อสอบ9มฐ

เว็บสอบครู

วรรณคดีที่น่าอ่าน

เรื่องย่อรามเกียรติ์

เรื่องรามเกียรติ์

เรื่องยอพระอภัยมณี

เรื่องพระอภัยมณี

เรื่องย่อขุนช้างขุนแผน

เรื่องขุนช้างขุนแผน

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

เรื่องศรีธนญชัย

นิทานอีสป


เผยแพร่นวัตกรรม

ส่งข่าวทักทายกันบ้างนะคะ...