ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 


                                                                                                          รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1037750270                                                                                                                 รหัส Smis 8 หลัก :   37012013                                                                                                                 รหัส Obec 6 หลัก :  750270                                                                                                            ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  อำนาจเจริญพิทยาคม                                                                                                       ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Amnatcharoenpittayakhom                                                                                                                                     ที่อยู่ :  หมู่ที่  3  บ้านบ้านอ่างใหญ่ ตำบลบุ่ง                                                                                                                                                 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000                                                                                                                             โทรศัพท์ :   045-525463                                                                                                                              โทรสาร :   -                                                                                                                 ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                              วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  10 สิงหาคม 2540                                                                                                                                   อีเมล์ :  ancp.school@ancp.ac.th                                                                                                                              เว็บไซต์ :  http://https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750270                                                                                                                           Facebook :  โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม                                                                                                                     กลุ่มโรงเรียน :                                                                                             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   อำนาจเจริญ                                                                                  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   80 กม.                                                                                       ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:    5 กม.
                                                                                                      (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 21:15:52 น.)

แผนที่โรงเรียน