ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

👉 ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ ร.ต.พีระพงษ์ สิงห์จันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

นางสาวจิรณัฐ สว่างเนตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุริพร  โสภากัน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสิริลักษณ์  โสพลสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะยุรี  กองไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริยศ  พิมพนิช

ครูผู้ช่วย

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

.ส.วิภาวรรณ อาจธขันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกีรติ  สายสิงห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา ชาคำรอด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิพัฒน์ ตั้งตระกูล

ครู

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

างสุดสวาท  บำเพ็ญ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศรีเวียง ทองเกตุ

ครูชำนาญการพิเศษ

.ส.พักตร์พิไล พิมพันธ์

ครู

.ส.กัลญาณี แพงทรัพย์

ครู(พนักงานราชการ)

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหฤทัยชนก ภูกองไชย

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมหมาย บุญทวี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร วุฒิเสลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสีไพ ทันใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภา ขันทวิชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาคม ไชยสิทธิ์

ครูชำนาญการ

นายวรพล มีมา

ครูชำนาญการ

นางสาวยุภาพร บุญใหญ่

ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา เรืองศรี

ครู

นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์

ครู(พนักงานราชการ)

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุวิทย์ บุญทวี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวิตรี กาญจนกัณห์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

.ส.ลลิตพรรณ นนใส

ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ สมขลัง

ครูผู้ช่วย

นายตรีปักกัน มูลจันดา

ครู(พนักงานราชการ)

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัฒนา บุญไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ายสุรเดช นิลนามะ

ครูชำนาญการพิเศษ

👉 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประเสริฐ จาริอุตร์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัศมี สุพรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิรัชชดา นาดี

ครูชำนาญการพิเศษ

.ส.สุภัสสร หวังผล

ครู

นายรัฐพงษ์ ศิริวิริยานันท์

ครู(พนักงานราชการ)

👉 บุคลากร

นายณรงพันธุ์  สินชู

ครูธุการ


นายสันธาน  เอื้อทาน

พนักงานราชการ


นายสุทัศน์  สุวะรักษ์

นักการภารโรง


นางบุญนาค  ชาววัง

แม่บ้าน