ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2566 นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนได้ทางเว็บไซต์หรือบอร์ดหน้าห้องวิชาการ 

โดย ช่องที่ 1 กรอกเลขประจำตัวนักเรียน  ช่องที่ 2 กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน  หากนักเรียนคนใดติด 0 ,ร, มส และ มผ ให้ดำเนินการติดต่อแก้ไขผลการเรียนกับครูผู้สอนหรือนักเรียนคนใดไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ติดต่อที่งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ